Tankötelezettség-iskolaérettség, Tájékoztatás Szülőknek!

 
   

Bemutatkozás

 

„Jól szeressük gyermekeinket, értsük meg világukat,

tudjunk játszótársai lenni, tudjunk belehelyezkedni abba a gyönyörű,

misztikus világba, amely csak a gyermekek sajátja.”

 

/Danmillman – Szókratész/

 


 

Óvodánk a pécsi Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda intézményegységeként 2004. szeptember 1. kezdte meg működését. 2013 júliusától Pécs város önkormányzata által fenntartott Kertvárosi Óvoda, Illyés Gyula Tagintézménye vagyunk. Óvodánk a Pécs, málomi városrész, lakótelepi körzetében lakó családok óvodáskorú gyermekeinek nyújt ellátást. Helyileg, a városban egyedi módon, az iskolával egy épületben, annak elkülönített, leválasztott részében. Három, korcsoportonkénti elosztású óvodai csoporttal működünk.

A gyermekek a közvetlen lakókörzetből járnak az óvodába. Intézményünk épülete a 2011 évi felújításnak köszönhetően a XXI. század igényeinek megfelelő, korszerű, energiatakarékos, esztétikus épületben, modern berendezéssel felszerelten működhet.

Alkalmazotti közösségünk 6 óvodapedagógusból, 4 a nevelőmunkát segítő dajkából és egy pedagógiai asszisztensből tevődik össze.  Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra törekvő nevelőkből áll. A nevelők többsége jól kihasználja a szakmai önállóságból adódó lehetőségeket, és kamatoztatja azt mindennapi munkája során. Dolgozóink megfelelnek a szakmában olyan általános elvárásoknak, mint a tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, szeretetteljesség, következetesség.

Nevelőtestületünk célja a kiegyensúlyozott, vidám, önérvényesítésre képes, életkorának megfelelően szocializált gyermekek nevelése, élményekben gazdag, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkörben, figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét.

Feladatunk, a gyermekek adottságaira, képességeire, készségeire, tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, melynek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához.

Inkluzív nevelési és oktatási intézményként működünk együtt az iskolával.

A két intézménytípus együttműködését a közös szakmai, kulturális és sportprogramjainkkal erősítjük. Törekszünk a személyi állandóság megteremtésére, amely megnöveli a gyermekek biztonságérzetét. A kisgyermeknek nem kell új közösségbe beilleszkednie iskolakezdéskor.

A szülőkkel való kapcsolattartás is könnyebb akkor, amikor a teljesítménykényszer még nem dominál.

 

„Zöld-óvoda" címmel rendelkezve, amit óvodánk 2020-ben harmadik alkalommal is elnyert, kiemelt feladatként kezeljük a környezeti nevelést, kibővítve a környezet- és természetvédelmi tevékenységgel. Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekekben alakuljon ki a megfelelő értékrend, a környezettudatos életvitel. Értelmi és érzelmi alapon jussanak el annak belátásához, hogy a környezetet és a természetet óvni kell.

Nevelésünk sikerének kulcsa a szülők és az óvodapedagógusok maximális megértő, szoros együttműködésén alapszik. Valljuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a szülők felelőssége, melyet szakmailag megalapozott pedagógiai módszerekkel egészítünk ki.

 

Biztonságos Óvoda” táblát kapott a Fóti Boglárka Óvoda - FÓTINFO

2022-ben óvodánk elnyerte a Biztonságos Óvoda címet.